Regulamin sklepu internetowego
www.anna-wiktorowicz.eu

 

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy należy do przedsiębiorcy – Kancelarii Radcy Prawnego dr Anny
Wiktorowicz, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "Anna Wiktorowicz" z siedzibą
pod adresem: ul. Piotrkowska 12/3, Opoczno 26-300, NIP: 7681680659, REGON: 382529173.
2. Dostęp do niniejszego regulaminu jest zawsze dostępny na stronie internetowej Sklepu pod
podlinkowanym słowem "Regulamin" i może być zapisany w formacie PDF na wybranym
nośniku. Regulamin jest także dostępny przed złożeniem zamówienia oraz po jego złożeniu
wraz z potwierdzeniem zamówienia.
3. Wszystkie szczegóły dotyczące Produktów dostępne są na stronie internetowej Sklepu w
opisie każdego Produktu. Zawierają one informacje o celu i wymaganiach technicznych
Produktu.
4. Wszelkie transakcje dokonywane w Sklepie podlegają polskiemu prawu. Produkty dostępne
w Sklepie są dostosowane do przepisów polskiego prawa, a komunikacja odbywa się w języku
polskim.
5. Sprzedaż Produktów realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
6. Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Wiktorowicz, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą "Anna Wiktorowicz" z siedzibą pod adresem: ul. Piotrkowska 12/3,
Opoczno 26-300, NIP: 7681680659, REGON: 382529173. Szczegóły dotyczące przetwarzania
danych osobowych Klienta znajdują się w § 11 Regulaminu.
7. Klient nie ma prawa dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 2. Definicje
W niniejszym regulaminie stosowane są następujące definicje:
1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
2. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym
bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z treścią art. 22¹
Kodeksu cywilnego.
3. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w
art. 33¹ §1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.
4. PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY – osoba fizyczna kupująca w Sklepie Produkt w celu
bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada on dla niej
charakteru zawodowego.
5. KLIENT – osoba, niezależnie od tego, czy jest Konsumentem, Przedsiębiorcą lub
Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym.

6. KANCELARIA – sprzedawca i właściciel Sklepu, czyli Anna Wiktorowicz, prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą "Anna Wiktorowicz" z siedzibą pod adresem: ul.
Piotrkowska 12/3, Opoczno 26-300, NIP: 7681680659, REGON: 382529173.
7. SKLEP – platforma internetowa umożliwiająca zakup Produktów, działająca pod adresem
https://anna-wiktorowicz.eu.
8. PRODUKT – Treści cyfrowe w postaci wzorów umów, regulaminów, pism, oświadczeń oraz
innych dokumentów prawnych, które można kupić w Sklepie. Szczegółowy opis Produktów
dostępny jest na stronie Sklepu.
9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – elektroniczny dokument umożliwiający złożenie zamówienia w
Sklepie. Zawiera informacje dotyczące wybranych Produktów, cen, danych Klienta, adresu
dostawy oraz inne istotne informacje dotyczące zamówienia.
10. UMOWA – umowa sprzedaży Produktów zawierana między Klientem a Kancelarią na
odległość za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
11. KONTO – indywidualne konto założone dla Klienta na stronie Sklepu, umożliwiające
dokonywanie zakupów oraz zarządzanie zamówieniami.
12. FORMULARZ REZYGNACJI – wzór formularza rezygnacji dostępny na stronie Sklepu, który
Konsument może wypełnić i wysłać do Kancelarii w celu odstąpienia od umowy na zasadach
określonych w § 7 Regulaminu.

§ 3. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep
oraz warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem
Sklepu.
2. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na odległość, za pośrednictwem platformy internetowej.
3. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Sklep wyłącznie na zasadach i warunkach
określonych w Regulaminie.
4. Zakup Produktów w Sklepie jest dostępny dla wszystkich Klientów, zarówno Konsumentów,
Przedsiębiorców, jak i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych.
5. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz
zobowiązanie się do przestrzegania jego treści. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z
treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
6. Klient ma obowiązek dostarczyć prawdziwe i aktualne dane w trakcie składania zamówienia
oraz korzystania z usług Sklepu.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany
Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania na stronie Sklepu. Klient,
który dokonał rejestracji i posiada Konto, zostanie poinformowany o zmianach Regulaminu za
pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku Klientów bez konta w Sklepie, zmiany
Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu, a Klient obowiązany jest samodzielnie
zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu przed skorzystaniem z usług Sklepu.

§ 4. Składanie zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient wybiera interesujący go Produkt i dodaje go do
koszyka.
2. Po wyborze wszystkich interesujących Produktów, Klient powinien przejść do koszyka, gdzie
może sprawdzić zawartość koszyka, zmieniać ilości Produktów, usunąć Produkty, dodać kod
rabatowy, a także zaktualizować cenę końcową.
1. 5. Po wprowadzeniu danych oraz wybraniu formy płatności, Klient akceptuje Regulamin i
oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności.
2. 6. Klient jest zobowiązany do złożenia zamówienia przez wypełnienie Formularza Zamówienia
i kliknięcie przycisku "Kupuję i płacę".
3. 7. Zamówienie jest złożone, kiedy Klient otrzyma potwierdzenie od Kancelarii na swojej
skrzynce e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje o Produktach, cenach, formie
płatności oraz danymi Klienta. Potwierdzenie zawiera także informacje o prawie do
odstąpienia od umowy w przypadku Konsumentów, a także link do Formularza Rezygnacji.
4. 8. Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia, Klient jest zobowiązany do dokonania
płatności w wybranej formie.
5. 10. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia na skrzynce e-mail Klienta, Klient jest
zobowiązany do skontaktowania się z Kancelarią w celu wyjaśnienia sytuacji.
6. 11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy
występują okoliczności uniemożliwiające dostarczenie Produktu Klientowi.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez
podawania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zakupu Produktu.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Kancelarię o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@anna-
wiktorowicz.eu Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do ustawy o
prawach konsumenta i jest dostępny na stronie Sklepu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient Konsument jest zobowiązany do zwrócenia
Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Produkt powinien być zwrócony na adres Kancelarii.
4. Kancelaria zwraca Klientowi Konsumentowi środki po otrzymaniu zwróconego Produktu i
sprawdzeniu jego stanu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
5. Zwrot środków następuje na rachunek bankowy Klienta podany w formularzu zwrotu
Produktu.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy
Uprzywilejowanemu.

§ 6. Cena i płatność
1. Cena Produktów podana na stronie internetowej Sklepu jest ceną brutto i zawiera wszystkie
składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient może dokonać płatności za zamówienie za pomocą płatności online, za pośrednictwem
systemu płatności internetowych dostępnych na stronie Sklepu.
3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzenia nowych
Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Zmiany te nie
wpływają na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą ich wprowadzenia.
4. Kancelaria wystawia na życzenie Klienta fakturę VAT, na podstawie podanych przez Klienta
danych do faktury. Faktura jest dostępna w formie elektronicznej i jest przesyłana na adres e-
mail Klienta.

§ 7. Dostawa
1. Produkt dostarczany jest wyłącznie w formie cyfrowej w postaci pliku PDF i Word.
2. Dostęp do Produktu jest udzielany po zaksięgowaniu płatności za zamówienie, po czym Klient
otrzymuje link do ściągnięcia zakupionego Produktu na podany adres e-mail.
3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności dostarczonego Produktu w terminie 7
dni od daty otrzymania Produktu.

§ 8. Reklamacje
1. Klient ma prawo złożyć reklamację zakupionego Produktu w przypadku wystąpienia wad
Produktu. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@anna-
wiktorowicz.pl
2. Klient zobowiązany jest podać dokładny opis reklamacji oraz dostarczyć wszelkie informacje i
dokumenty ułatwiające rozpatrzenie reklamacji.
3. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient ma prawo do otrzymania Produktu bez wad lub
do zwrotu środków.
5. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, Kancelaria niezwłocznie informuje Klienta o braku
podstaw do uwzględnienia reklamacji.

§ 9. Prawa autorskie
1. Produkty dostępne w Sklepie są przedmiotem prawa autorskiego. Klient ma prawo do
korzystania z zakupionego Produktu w sposób ograniczony do własnego użytku i nie może
rozpowszechniać Produktu, ani przekazywać go osobom trzecim, ani dokonywać reprodukcji
Produktu ani korzystać z niego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

§ 10. Licencje na produkty
1. Kupując produkt w naszym sklepie, nabywasz płatną, nieograniczoną w czasie,
ogólnoświatową licencję na korzystanie z produktu zgodnie z warunkami określonymi w
regulaminie.
2. Klient może modyfikować produkt lub łączyć go z innymi dokumentami, ale zawsze działa na
własne ryzyko. Kancelaria nie gwarantuje zgodności tak powstałego dokumentu z prawem.
3. Nie jest dozwolone sprzedawanie produktów innym podmiotom ani oznaczanie ich jako
własnych.
4. Klient zobowiązany jest do wypełnienia pustych pól w produkcie przed jego wykorzystaniem
zgodnie z instrukcjami podanymi w komentarzach do produktu.

§ 11. Odstąpienie od umowy
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży treści cyfrowych w terminie 14 dni od daty
zakupu, bez podawania przyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w dowolnej formie, poprzez e-mail lub pocztą
na adres wskazany w § 1 regulaminu. Klient może także skorzystać z formularza odstąpienia,
który jest dostępny w załączniku do regulaminu.
3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, Kancelaria zwróci klientowi kwotę odpowiadającą
cenie zapłaconej za produkt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania
oświadczenia.
4. Klient zobowiązany jest do usunięcia wszystkich plików produktu oraz ich kopii z wszystkich
nośników, na których były zapisane.
5. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku spełnienia określonych warunków,
takich jak wyraźna zgoda klienta na dostarczenie treści cyfrowej czy informacja o braku
prawa do odstąpienia przed zakupem.

§ 12. Gwarancja i odpowiedzialność
1. Kancelaria zapewnia, że produkty są zgodne z umową i spełniają określone standardy
jakościowe.
2. Klient ma prawo do aktualizacji produktu do najnowszej wersji dostępnej w chwili zakupu.
3. Klient może żądać dostosowania produktu do umowy, a Kancelaria zobowiązuje się do
wykonania tej czynności w rozsądnym czasie.
4. Jeśli produkt nie jest zgodny z umową, klient ma prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od
umowy.

§ 13. Reklamacje
1. W przypadku reklamacji związanej z procesem zakupu lub jakością produktu, klient może
skontaktować się z Kancelarią poprzez adres e-mail lub pisemnie na adres wskazany w § 1
regulaminu.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej złożenia, a odpowiedź zostanie
przekazana w sposób, w jaki otrzymano reklamację.

§ 14. Przetwarzanie danych osobowych
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez Kancelarię znajdują
się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie sklepu.
2. Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia
do operatora płatności.

§ 15. Rozstrzyganie sporów pozasądowo
1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, takich jak
mediacja, stałe sądy polubowne, rzecznik konsumentów lub platforma ODR dostępna online.

§ 16. Postanowienia końcowe
1. Umowa jest zawierana na czas i w celu realizacji zamówienia.
2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.11.2023