Dokument RODO Kancelarii Radcy Prawnego dr Anny Wiktorowicz

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L
2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego dr Anna
Wiktorowicz, z siedzibą pod adresem ul. Piotrkowska 12/3, Opoczno 26-300, NIP 7681680659,
REGON 382529173, zwana dalej Administratorem.

2. Państwa dane osobowe w zakresie:

– imienia i nazwiska,
– numeru identyfikacyjnego NIP/REGON,
– adresu siedziby lub adresu do korespondencji,
– adresu e-mail,
– numeru kontaktowego

(dalej: dane osobowe) zostały pozyskane od Państwa na podstawie dotychczasowej współpracy
(zawartej umowy, zamówień, ofert) oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak strony
internetowe, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja Gospodarcza, Główny Urząd
Statystyczny (GUS).

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie
uzasadnionych interesów Kancelarii Radcy Prawnego dr Anny Wiktorowicz, m.in. w celu:

– Wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
– Zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
– Badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi.

– Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
– Rozliczenia księgowego i podatkowego współpracy, w szczególności wystawiania faktur, na
podstawie przepisów rachunkowych oraz podatkowych.

Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w
tym także do celów marketingowych, i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z
Kancelarią Radcy Prawnego dr Anny Wiktorowicz w celu realizacji Państwa zamówień (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w
punkcie 3, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
nadrzędne nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub że dane są niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w punkcie 3. Po zakończeniu okresu przechowywania, dane osobowe zostaną zanonimizowane lub
usunięte.

6. Udostępnianie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko tym podmiotom, które są niezbędne do
realizacji celów określonych w punkcie 3, tj. partnerom, podwykonawcom, firmom księgowym,
kancelariom prawniczym, bankom, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom
świadczącym usługi informatyczne oraz audytu.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
Państwu przysługują prawa, takie jak:
– Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
– Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne.
– Prawo do żądania usunięcia danych.

– Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
– Prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
– Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
– Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
– Prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

8. Informacja o dobrowolności podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji
celów określonych w punkcie 3, takich jak świadczenie usług na podstawie umów, zawieranie nowych
umów oraz prowadzenie komunikacji biznesowej.

Data ostatniej aktualizacji: 7.11.2023