KPA - odwołanie i zażalenie cz. 1 - prawnik Opoczno

Odwołanie i zażalenie – środki prawne kontrolujące decyzje i postanowienia w administracyjnym toku instancji – cz. I

KPA - odwołanie i zażalenie cz. 1 - prawnik Opoczno

Odwołanie i zażalenie – środki prawne kontrolujące decyzje i postanowienia w administracyjnym toku instancji – cz. I

„Dla uznania, że została zrealizowana zasada dwuinstancyjności nie wystarcza, że w sprawie zapadły dwa rozstrzygnięcia organów dwóch różnych stopni. Rozstrzygnięcia te muszą być tożsame co do podmiotów oraz co do przedmiotu postępowania. Jeżeli organ I instancji, uznając postępowanie administracyjne za bezprzedmiotowe nie rozstrzygnął sprawy merytorycznie, to niedopuszczalnym jest przeprowadzenie przez organ odwoławczy we własnym zakresie postępowania dowodowego i orzeczenie co do istoty sprawy. (…) Jeżeli organ odwoławczy podjął merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie, w której organ I instancji nie orzekł co do jej istoty, to należy uznać, że doszło do naruszenia zasady dwuinstancyjności, które miało istotny wpływ na wynik sprawy”[1].

W polskim postępowaniu administracyjnym „administracyjny tok instancji związany jest bezpośrednio z instytucją właściwości instancyjnej, która jest odmianą właściwości rzeczowej, a także z zasadą ogólną dwuinstancyjności postępowania, zapisaną wprost w art. 15 kpa i pośrednio w art.127 § 1 kpa, który stanowi, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie tylko do jednej instancji. Powołane przepisy normują strukturę administracyjnego toku instancji, ograniczając ją do dwóch szczebli organu pierwszej instancji i organu odwoławczego drugiej instancji”[2].

Istotą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego jest przede wszystkim powtórne rozpatrywanie i rozstrzyganie sprawy administracyjnej[3].

Zatem organ drugiej instancji, jako organ odwoławczy powinien podchodzić do każdej sprawy w taki sposób, jakby była nową sprawą, w której nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Odwołalność decyzji, jest to prawna możliwość kasacji lub reformacji decyzji czy też postanowienia z urzędu przez organ, który decyzję lub to postanowienie wydał[4].

Zasada dwuinstancyjności jest zasadą konstytucyjną, co oznacza iż podstawowe regulacje tej zasady zawiera Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej[5], dokładnie jest to art. 78, który stanowi, że :” Każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.”

W Konstytucji RP  w art. 176 ust.1 jest wyraźnie wskazane, iż postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

A art. 2 Konstytucji RP upewnia nas, że Rzeczpospolita jako demokratyczne państwo prawne jest państwem, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Odwołanie przysługuje od każdej decyzji wydanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, chyba że przepis szczególny rangi ustawowej stanowi inaczej[6].

Należy tu zaznaczyć, że odwołanie przysługuje tylko do jednej instancji. Odwołanie jest zwyczajnym środkiem prawnym, który służy do weryfikacji decyzji nieostatecznych wydawanych przez organy I instancji. Dotyczy to zarówno decyzji wydanych w postępowaniu zwykłym, jak również tych, które wydawane są w postępowaniu nadzwyczajnym[7]. Mało tego, nie ma znaczenia, czy decyzja nieostateczna ma wymiar pozytywny czy negatywny dla strony, ponieważ, jeśli strona nie jest usatysfakcjonowana nawet pozytywną dla niej decyzją ma prawo do odwołania.

Dość wyraźnie jest to zaznaczone w wyroku NSA z 3.7.1992r., (SA/Wr 455/92, ONSA 1993, Nr 3, poz.62) gdzie znajdziemy zapis, iż: „ w świetle rozwiązań prawnych przyjętych w kodeksie (art. 15 w zw. z art. 127 § 1i art. 128 kpa), nie ma podstaw do wykładni, że stronie przysługuje odwołanie tylko od decyzji negatywnych, a więc nieuwzględniających w całości lub w części żądania zawartego w podaniu. Strona w postępowaniu administracyjnym chroni swojego interesu prawnego oceny, czy interes jej został w pełni zrealizowany, może dokonać tylko ona”[8].

Prawo rodzinne - Radca Prawny Anna Wiktorowicz w Opocznie

Rozważasz rozwód albo separację? Przeczytaj nasz wpis o różnicach.

Prawo do odwołania

Prawo do odwołania służy od decyzji, nie można zatem uruchomić postępowania odwoławczego w odniesieniu do rozstrzygnięć, które nie zostały ogłoszone, doręczone lub też nie mają znamion władczego rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej. Kryterium kwalifikującym dany akt organu administracji publicznej do kategorii decyzja administracyjna, będzie zewnętrzne, władcze rozstrzygnięcie o prawach lub obowiązkach jednostki[9].

Generalnie odwołanie ma na celu rozpoczęcie postępowania przed organem II instancji. Postępowanie to służy przede wszystkim ponownemu merytorycznemu rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej[10]. Zgodnie z treścią wyroku NSA z dnia 24 czerwca 1998r.,:” organ odwoławczy obowiązany jest do merytorycznego rozpatrzenia sprawy i skontrolowania postępowania oraz decyzji organu I instancji zarówno z punktu widzenia legalności, jak i celowości. Kontrola organu odwoławczego więc będzie zawsze kontrolą pełną, polegającą na ponownym merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy, co wynika wprost z art. 138 kpa.” (III SA 1379/97, ONSA 1999, nr 3, poz. 85).

W związku z powyższym, skutkiem ponownego rozpatrzenia sprawy jest nowe rozstrzygnięcie wydane przez organ[11].

Odwołanie należy do środków zaskarżenia względnie deweolutywnych, czyli takich, które powodują przesunięcie rozpatrzenia środka zaskarżenia do organu wyższego stopnia tylko w razie nieuwzględnienia ich przez organ I instancji. W tej kategorii środków zaskarżenia znajduje się również zażalenie[12]. Zarówno zażalenie jak i odwołanie są środkami zaskarżenia zwyczajnymi, co oznacza, że mogą być wnoszone w sytuacji, kiedy strona nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia. Odwołanie posiada cechy środków zaskarżenia bezwzględnie suspensywnych, czyli takich, które z mocy prawa wstrzymują wykonanie zaskarżonego rozstrzygnięcia[13]. Do środków względnie suspensywnych, czyli takich, które wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia pozostawiają ocenie organu rozpatrującego środek zaskarżenia, należy zaś zażalenie. Zażalenie jest  to również niesamoistny środek zaskarżenia, można go wnieść wraz z innymi środkami zaskarżenia.

Postępowanie odwoławcze może zostać wszczęte wyłącznie na skutek wniesienia przez stronę lub podmiot na prawach strony odwołania, nigdy natomiast nie jest wszczynane z urzędu[14]. Odwołanie wnosi się na zasadzie dewolutywności[15]. 

Procedura ta wiąże się przede wszystkim z samokontrolą decyzji wynikającą z art. 132 kpa[16]. Wynika z tego, iż pismo będące odwołaniem należy przesłać bezpośrednio do organu, który wydał zaskarżaną decyzję, a nie wprost do organu wyższej instancji.

Organ pierwszej instancji ma możliwość skorzystania z instytucji samokontroli[17] wówczas kiedy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki: po pierwsze odwołanie wniosły wszystkie ze stron uczestniczących w postępowaniu, bądź też jedna strona, ale pod warunkiem, że pozostałe strony temu się nie sprzeciwiły[18], po drugie, organ administracji, który wydał decyzję, uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie[19].

Odwołanie od decyzji organu I instancji, co do zasady wnosi się w terminie zawitym 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji[21]. Natomiast jednak, przepisy szczególne mogą przewidywać inny termin na wniesienie odwołania[22].

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi odwołanie przysługuje od decyzji administracyjnej, czyli zarówno od rozstrzygnięcia, które jest podstawowym elementem decyzji, jak również od uzasadnienia[23]. Niemniej jednak, strona postępowania administracyjnego przedmiotem odwołania może uczynić tylko samo uzasadnienie decyzji administracyjnej w sytuacji, gdy wyraża aprobatę co do rozstrzygnięcia, natomiast nie zgadza się z faktami, dowodami oraz podstawami prawnymi w oparciu o które organ wydał decyzję[24].

Zakres podmiotów posiadających legitymację uprawniającą do wniesienia odwołania jest dość szeroki. Według art. 127 § 1 kpa legitymację do wniesienia odwołania ma strona, a więc podmiot, który spełnia przesłanki określone w art. 28, 29, 30 kpa. Oprócz strony postępowania prawo takie posiada organizacja społeczna, prokurator, a także Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeśli chodzi o podmiot będący stroną postępowania administracyjnego, to posiada on szczególny przywilej przejawiający się w posiadaniu prawa do odwołania, nawet w sytuacji, gdy nie brał on udziału w postępowaniu pierwszoinstancyjnym.

W wyroku z 7.2.2001r., NSA przyjął: „ Brak udziału strony w postępowaniu przed organem I instancji nie pozbawia jej przymiotu strony w postępowaniu odwoławczym. Strona pozbawiona, chociażby z przyczyn niezawinionych przez organ, udziału w postępowaniu pierwszoinstancyjnym może szukać ochrony swych praw za pomocą dwu środków- odwołania lub wniosku o wznowienie postępowania. Między tymi środkami nie istnieje konkurencja i tak długo, jak decyzja organu I instancji nie nabrała przymiotu ostateczności, tak długo stronie nieuczestniczacej w postępowaniu służy prawo do wniesienia odwołania. Z kolei od ostatecznej decyzji nie można wnieść odwołania, a jedynie można żądać na podstawie At. 145§1 pkt 4 kpa wznowienia postępowania”[25]. Wnioskując, stronie postępowania administracyjnego służy odwołanie od decyzji, nawet w sytuacji pominięcia w postępowaniu w I instancji[26]. Poza stroną jak wspomniano wyżej, legitymację do wniesienia odwołania posiada również organizacja społeczna, pod warunkiem, że brała ona udział w postępowaniu w pierwszej instancji.

W tym miejscu zakończę ten wpis i zapraszam do drugiej jego części, która ukaże się już niebawem.

[1] Zob. Wyrok WSA z 23.3.2006r., I SA/Wa 1556/05, Lex nr 204740
[2] M. Wierzbowski (red.), M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne –ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2007, s. 174
[3] Podobnie W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu., Warszawa 1983, s. 120
[4] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. komentarz, Warszawa 2008, s. 579
[5] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997r., Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483, (zm. Dz.U. 2001 nr 28 poz. 319 26.03.200, zm. Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1471 07.11.2006, zm. Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946 21.10.2009, zm. Dz.U. 2009 Nr 114 poz. 946 21.10.2009)
[6] Zob. Wyrok NSA z  3.7. 1993r., SA/Wr 455/92, ONSA 1993, nr 3, poz. 62
[7] Zob. postanowienie NSA z 5.6.1981r., II SA 147/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 51: „ decyzja wydana w trybie nadzoru przez terenowy organ administracji, stwierdzająca nieważność decyzji wydanych w zwykłym postępowaniu administracyjnym, jest decyzją I instancji, od której przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia”.
[8] Zob. Wyrok NSA 23.6. 1995r., II SA 286/94, ONSA 1996, nr 3, poz. 130
[9] Zob. postanowienie NSA z 7.10 1983r., SA/Lu 172/83, OSPiKA 1985, nr 7-8, poz. 125, z glosą J. Borkowskiego do tego postanowienia.
[10] Nie zaś tylko i wyłącznie kontroli prawidłowości postępowania przeprowadzonego przez organ I instancji, oraz zajęcia stanowiska w stosunku do zarzutów podniesionych w odwołaniu. Por. Wyrok NSA z  9.10.1992r., V SA 137/92, ONSA 1992, nr 1, poz. 22
[11] Zob. wyrok NSA z  12.9. 2001r., II SA 1147/01, Lex nr 53439
[12] Art. 132 kpa, art. 144 kpa w zw. z art. 132 kpa
[13] 130 §2
[14] Art. 15, 127 kpa i nast. Zob. także wyrok NSA z  25.5. 1984r., II SA 2049/83, ONSA 1984, nr 1, poz. 51
[15] Zob. Wyrok NSA z  26.7.2006r., I OSK 1281/06, Lex nr 362061
[16]„ Jeżeli organ, który wydał decyzję zaskarżoną odwołaniem, uzna, że odwołanie tylko w części zasługuje na uwzględnienie, nie może zmienić lub uchylić swej decyzji na  podstawie art. 132 kpa, lecz jest obowiązany odwołanie wraz z aktami sprawy przesłać organowi odwoławczemu” – tak  stwierdził NSA w wyroku z 27.3.1985r., III SA 119/85, ONSA 1985, nr 1, poz. 16
[17] Zob. Wyrok WSA w  Warszawie z  20.12.2005r., VI SA/Wa 2184/05, LEX nr 227779
[18] Zob. Wyrok NSA z 31.8.1999r., I SA 2076/98, LEX nr 48664
[19] Zob. Wyrok Nsa z 10.10 2006r., II OSK 1209/05, LEX nr 289245, Wyrok WSA z 22.9.2006r., VI SA/Wa 1367/06, LEX nr 255811
[20] Art. 129§2 kpa, Zob., Wyrok NSA z 10.10. 2006r., II OSK 1209/05, LEX nr 289245, Wyrok WSA z 22.9. 2006r., VI SA/Wa 1367/06, LEX nr 255811, Wyrok WSA z 5.2.2007r., IV SA/Wa 1899/06, LEX nr 317325,  Wyrok WSA z 24.11.2006r., III SA/Wa 2338/06, LEX nr 302411
[21] Zob. Art. 9 ust.2 ustawy prawo o zgromadzeniach z 5.7.1990r. dz. U. Nr 51, poz. 297 ze zm. (3 dni od dnia doręczenia decyzji), oraz, art. 34 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r., o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2006r., Nr 234, poz. 1695, ze zm., (5 dni  od dnia doręczenia na odwołanie od decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy).
[22] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze. Wyd. IV, Warszawa 1970, s. 226
[23] Zob. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008r., s. 304-305
[24] II SA/Ga 2258/98, Lex nr 46472
[25] Zob. Wyrok NSA z  4.2.1993r., SA/Kr 558/92, teza wyroku wraz z glosą R. Sawuły, ST 1993, nr 10, s. 78

Wykaz materiałów źródłowych:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483, (zm. Dz.U. 2001 nr 28 poz. 319 26.03.200, zm. Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1471 07.11.2006, zm. Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946 21.10.2009, zm. Dz.U. 2009 Nr 114 poz. 946 21.10.2009)
 2. Ustawa prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990r. Dz. U. Nr 51, poz. 297 ze zm.
 3. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003r.,, Dz. U. z 2006r., Nr 234, poz. 1695, ze zm.,
 4. Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności U. z 1993r., Nr 61, poz. 284 ze zm.
 5. Ustawa o RPO z dnia 15 lipca 1987r., Dz U. Nr 1, poz. 147 ze zm.
 1. Wyrok WSA z 23.3.2006r., I SA/Wa 1556/05, Lex nr 204740
 2. Wyrok NSA z 7. 1993r., SA/Wr 455/92, ONSA 1993, nr 3, poz. 62
 3. Postanowienie NSA z 5.6.1981r., II SA 147/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 51
 4. Wyrok NSA 23.6. 1995r., II SA 286/94, ONSA 1996, nr 3, poz. 130
 5. Postanowienie NSA z 7.10 1983r., SA/Lu 172/83, OSPiKA 1985, nr 7-8, poz. 125, z glosą J. Borkowskiego do tego postanowienia.
 6. Wyrok NSA z 10.1992r., V SA 137/92, ONSA 1992, nr 1, poz. 22
 7. Wyrok NSA z 9. 2001r., II SA 1147/01, Lex nr 53439
 8. Wyrok NSA z 5. 1984r., II SA 2049/83, ONSA 1984, nr 1, poz. 51
 9. Wyrok NSA z 7.2006r., I OSK 1281/06, Lex nr 362061
 10. Wyrok NSA z 27.3.1985r., III SA 119/85, ONSA 1985, nr 1, poz. 16
 11. Wyrok WSA w Warszawie z  12.2005r., VI SA/Wa 2184/05, LEX nr 227779
 12. Wyrok NSA z 31.8.1999r., I SA 2076/98, LEX nr 48664
 13. Wyrok NSA z 10.10. 2006r., II OSK 1209/05, LEX nr 289245,
 14. Wyrok WSA z 22.9. 2006r., VI SA/Wa 1367/06, LEX nr 255811,
 15. Wyrok WSA z 5.2.2007r., IV SA/Wa 1899/06, LEX nr 317325,
 16. Wyrok WSA z 24.11.2006r., III SA/Wa 2338/06, LEX nr 302411
 17. Wyrok II SA/Ga 2258/98, Lex nr 46472
 18. Wyrok NSA z 2.1993r., SA/Kr 558/92, teza wyroku wraz z glosą R. Sawuły, ST 1993, nr 10, s. 78
 19. Wyrok IV SA 1180/96, Lex nr 45162
 20. Wyrok NSA z 29.9.2005r., II OSK 34/05 ONSAiWSA 2006, nr 3, poz. 79, a także, glosa do tego wyroku Borkowskiego, ZNSA 2006, nr 6, s. 145 i nast.
 21. Wyrok WSA z 14.8.2007r., IV SA/Wa 974/07, Lex nr 355297
 22. Wyrok WSA z 31.5.2007r., II SA/Gd 121/07, Lex nr 299319
 23. Wyrok NSA z 23.6.2006r., I OSK 999/05, LEX 265751,
 24. Wyrok WSA z 8.6.2006r., VII SA/Wa 447/06, LEX nr 213989
 25. Wyrok NSA z 18.5.1994r., SA/Gd 2365/93, Wspólnota 1995, nr 2, s. 16,
 26. Wyrok NSA z 2.1.1988r, SA/Wr 815/87, ONSA 1988, nr 1, poz. 31,
 27. Wyrok SN z 20.6.1996r., IIIARN 14/96, ONS1997, nr2 poz.16
 28. II OSK 1062/05, Lex nr 320893.
 29. Wyrok SN z 4.12.2002r., III RN 201/01, Wokanda 2003/22
 30. Wyrok NSA z 5.2006r., I OSK 1113/05, Lex nr 299439
 31. Wyrok WSA z 1.6.2006r., I SA/Wa 2174/05, Lex nr 232925
 32. Wyrok NSA z 22.4. 2002r., IV SA1439/99, Lex nr 80588
 33. Wyrok WSA z 6.2. 2007r., IV SAB/Wa 166/06, Lex nr 342569

Literatura:

 1. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. komentarz, Warszawa 2008,
 2. Dawidowicz W. , Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu., Warszawa 1983,
 3. Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze. Wyd. IV, Warszawa 1970,
 4. Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008r.,
 5. Wierzbowski M. (red.), Szubiakowski M. Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne –ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2007,

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią radcy prawnego dr Anna Wiktorowicz w Opocznie.

Posiadamy duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego.